Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Σας δίνεται η δυνατότητα μέσω του Ν.4495/2017 να τακτοποιήσετε αυθαιρεσίες που έχουν πραγματοποιηθεί πριν τις 28/07/2011.

Εμείς αναλαμβάνουμε τον έλεγχο των κατασκευών και όλη τη διαδικασία που ακολουθεί, προκειμένου να ολοκληρώσουμε την ορθά την τακτοποίηση των αυθαιρέτων.